Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU „MOJE LETŇANY

Smluvní vztah Uživatele a Poskytovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Úvodní ustanovení

1. Mobilní aplikace MOJE LETŇANY (dále také jen „Aplikace“) je provozovaná společnosti Simplaq s.r.o., sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 10732888, vedená u Městského soudu v Praze vložka C 347462 (dále také jako „Provozovatel“).

2. Věrnostní program (dále také jen „Program“) je provozován společností Letňany Centre s.r.o., Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 049 19 190, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 255708 (dále také jako „Poskytovatel“).

3. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem (dále také jen „Uživatel“) fyzická osoba, svéprávná, způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, zapojila se do věrnostního programu, a která si v souladu s těmito Podmínkami i) stáhla aplikaci MOJE LETŇANY z Google Play Store nebo Apple App Store a ii) registrovala se nebo jí byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet a iii) jako zákazník získala věrnostní body za nákup zboží nebo služby v prodejnách nákupního centra OC Letňany (dále také jen „Partner“) nebo iv) získala věrnostní body přímo od Poskytovatele. Uživatel si může aplikaci stáhnout z následujících odkazů:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplaq.letnany

https://apps.apple.com/app/oc-letňany/id6463870026

4. Program je realizován přes Aplikaci. Pravidla sběru a využití bodů jsou uvedená v Aplikaci. Aby se Uživatel mohl účastnit Programu, musí nejprve vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže se Programu účastnit.

5. Pro registraci do Programu musí Uživatel vyplnit správně, úplně a pravdivě registrační formulář, který obsahuje nejméně následující údaje:
a) jméno
b) příjmení
c) emailovou adresu a heslo nebo Google / Apple / Facebook login
d) datumu narození nákupní preference. Tyto údaje budou Provozovatelem zpracovávány a uchovávány.

6. Po registraci bude Uživateli zaslán email, jehož prostřednictvím Účastník potvrdí registraci a svou totožnost.

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravit podmínky Programu, resp. upravit poskytované Odměny v případě Účastníků mladších 18 let tak, aby byly zohledněny příslušné právní předpisy na ochranu takových osob (např. vyloučení Odměn týkajících se alkoholu, tabákových výrobků apod.).

8. Účastník prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci jsou úplné a pravdivé a že dovršil věk 16 let a je plně způsobilý k právním úkonům. Pro účast osob mladších 16 let se vyžaduje souhlas zákonného zástupce s ověřeným podpisem, který bude zahrnovat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů a využíváním personalizovaných informací a který Účastník předloží osobně na infostánku OC Letňany nebo zašle předem na email:
informace@oc-letnany.cz

9. Registrace do věrnostního programu je bezplatná.

10. Programu se mohou účastnit pouze fyzické osoby.

11. Z účasti v Programu jsou vyloučeni

a) zaměstnanci Provozovatele a přidružených společností,
b) zaměstnanci Poskytovatele a přidružených společností,
c) zaměstnanci Partnerů,
d) jakékoli osoby, které se svou činností podíleli či podílí na Programu či jeho organizaci a osoby těmto osobám blízké.

12. Registrace může být Provozovatelem zamítnuta z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu.

13. Členství v zákaznickém programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.

2. Práva a povinnosti Uživatele

1. Každý Uživatel je oprávněn mít pouze jeden uživatelský účet.

2. Uživatel není oprávněn svůj účet převést na jiného Uživatele, nebo jakkoliv si opatřovat věrnostní body za úplatu.

3. Uživatel prohlašuje, že:
a) je svéprávný, resp. dovršil 16 let věku (jinak je povinen doložit souhlas zákonných zástupců),
b) uvedl pravdivé a správné informace při registraci svého uživatelského účtu,
c) vede jenom jeden uživatelský účet,
d) je oprávněným vlastníkem uživatelského účtu.

4. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel má právo kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit účast Uživatele v Programu, zrušit či zablokovat uživatelský účet, nepřiznat nárok na výhru, a to například v případě, že se Uživatel:
a) dopustí závažného porušení těchto Podmínek, včetně uvedení nepravdivých osobních údajů,
b) dopustí porušení platných právních předpisů České republiky,
c) dopustí pokusu o jakoukoliv manipulaci nebo podvodného jednání ve vztahu k Programu, nebo Poskytovateli,
d) dopustí zneužití výhod, které mu program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti)
e) dopustí získaní věrnostních bodů jakoukoliv spekulativní cestou, nebo jiným způsobem, než umožňuje Program;
f) odvolá a zruší souhlas se zpracováním osobních údajů,

5. Uživatel bere výslovně na vědomí a potvrzuje, že věrnostní body, které získá z nákupů, mají původ v uskutečněné transakci mezi Uživatelem a Partnerem.

6. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Podmínkám nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit dobré jméno Poskytovatele.

7. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

8. Uživatel je povinen uchovávat přístupové uživatelské jméno a heslo v tajnosti a neposkytnout ho jiní osobě.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti svých služeb.

2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby datových přenosů ani nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé či vyplývající z jakéhokoli zneužití uživatelských účtů.

3. Poskytovatel může kdykoliv v průběhu Programu měnit odměny nebo konverzní poměr mezi hodnotou nákupu a věrnostními body.

4. Poskytovatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Programu za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, anebo řádný chod Programu, nebo nebude moci v Programu pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Poskytovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit, nebo pozastavit Program, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách Poskytovatele, nebo jiným vhodným oznámením. Pokud bude Program zrušen, či pozastaven, mohou být všechny věrnostní body zrušeny.

5. Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení činnosti Programu zaniká členství člena v programu a veškerá práva, která souvisí se členstvím v programu; body řádně načtené do okamžiku zrušení členství na členské kartě není možné uplatnit.

6. Poskytovatel je oprávněný Uživateli deaktivovat účet, jestli je neaktivní po dobu delší než 12 měsíců, tzn. neúčastní se Programu, nebo nezískal v uvedeném období žádné věrnostní body. Při deaktivaci Uživatelského účtu dochází ke ztrátě (dále také jen k „Expiraci“) všech získaných věrnostních bodů, které Uživatel nevyčerpal. K Expiraci věrnostních bodů dochází automaticky po uplynutí uvedené doby od poslední aktivity Uživatele.

7. Poskytovateli z právního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem nevznikají žádné nároky, nebo závazky. Poskytovatel také nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vzájemné plnění mezi Uživatelem a Partnerem. Pro předejití pochybnostem není Poskytovatel odpovědný za:
a) pravdivost Partnerem uváděných informací,
b) kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zboží, nebo služeb, které jsou předmětem transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoli Partnerem,
c) skutečné dokončení a plnění transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoliv Partnerem.

8. Poskytovatel není odpovědný za obsah třetích stran přístupných prostřednictvím Aplikace. Pokud se Uživatel rozhodne navštívit jakékoliv internetové stránky třetích stran, nebo se seznámí s obsahem Aplikace třetích stran, software nebo jiného obsahu, činí tak na své vlastní nebezpečí.

4. Sběr bodů

1. Za každých 10 Kč nákupu (útrata – útrata je peněžitý výdaj za nákup výrobku nebo za nákup služby) v jednom obchodě u Partnera po odečtení všech slev vč. DPH může zákazník získat 1 bod do Aplikace s níže uvedenými výjimkami:
– Maximální počet bodů za jeden nákup je 2.000,- bodů, tj. v případě nákupu za cenu přesahující 20.000,- Kč nelze obdržet více než 2.000 bodů;
– Při nákupu v hypermarketu Tesco, benzince Tesco, XXXLutz získá zákazník 1 bod za každých 100 Kč nákupu,
– Body se neposkytují za nákup (útratu) ve směnárnách, bankách, cestovních kancelářích a nákup dárkových karet OC Letňany, tj. v těchto případech nevzniká zákazníkovi nárok na žádné body.
– Za útratu se nepovažují peněžité vklady, výběry a směnárenské služby peněžních institucí a míst, za útratu je možné považovat pouze poplatek za tuto službu.

2. Body vypočtené dle výše uvedených pravidel zákazník získá po naskenování účtenky do Aplikace za podmínky, že účtenka v době jejího skenování do Aplikace nebude starší než 14 dnů.

3. Účtenka bude v Aplikaci zaznamenána, aby nemohla být uplatněna znovu.

4. Poskytovatel má právo zamítnout účtenky, které jeví znaky podvodu a také účtenku, která není z obchodů zahrnutých ve věrnostním programu.

5. Účtenka, kterou chce zákazník uplatnit pro získání bodů, nesmí být starší než 14 dnů od nákupu. V případě, že bude do Aplikace nahrána účtenka starší než 14 dnů, nebudou zákazníkovi přičteny žádné body.

5. Předání odměny

1. Po nasbírání příslušného počtu bodů v Aplikaci, může zákazník uplatnit slevu na vybraný výrobek, výrobek zdarma, nebo výrobky (dále jen odměna) za podmínek uvedených v Aplikaci.

2. Odměnu získá zákazník na infostánku OC Letňany po uplatnění odměny v Aplikaci. Procentuální výše slevy uvedená v Aplikaci bude při určení konkrétní ceny výrobku/služby zaokrouhlena v souladu s matematickými pravidly na celé jednotky.

3. Obsluha má právo požadovat v rámci ověření, aby registrovaný Uživatel doložil svou totožnost a zároveň má právo zhotovit kopii občanského průkazu. Jestli Uživatel odmítne obsluze prokázat totožnost, nebo totožnost se neshoduje s registračními údaji v Aplikaci, má Poskytovatel právo nevydat Uživateli odměnu.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabízené druhy odměny, změnit pravidla jakékoliv akce, či akci zrušit. Právo na získání produktů podle pravidel této akce nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po pořadateli místo nich vymáhat finanční hotovost. Produkty je možné získat za zvýhodněné ceny pouze s nasbíraným příslušným počtem věrnostních bodů.

5. Odměny z věrnostního programu není možné vrátit bez udání důvodu. Reklamace odměny není možná. Platnost jednotlivých produktů, slev a produktů zdarma je uvedena u každého z nich v Aplikaci nebo trvá do vyčerpání zásob podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Zákazník, který se věrnostního programu účastní, se zavazuje dodržovat pravidla věrnostního programu.

6. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv jednání Partnerů v souvislosti s Aplikací nebo věrnostním programem včetně poskytování případných slev nebo poukázek formou odměny.

7. Body věrnostního programu nelze vyměnit ani prodat a získání bodů zakládá nárok na výplatu jakékoli peněžní odměny nebo jakékoliv jiné kompenzace.

6. Reklamační řád

1. Reklamace jakéhokoliv problému s průběhem Programu vyřizuje Poskytovatel na infostánku nákupního centra. Poskytovatel odpovídá výhradně za vady zboží nebo služeb, které Uživateli poskytne svým jménem a na svůj účet. V případě veškerého zboží či služeb, které Uživatel zakoupí/obdrží od Partnerů Programu, je nutné uplatnit vady u příslušného Partnera, a to bez ohledu na to, zda Uživatel při nákupu/obdržení zboží využil Program.

2. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad Programu bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl.

3. Poskytovatel o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Počátek 30denní lhůty k vyřízení reklamace je stanoven po řádném uplatnění reklamace, včetně doručení reklamovaného zboží zpět Provozovateli.

4. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Programu, se bude Poskytovatel snažit vyřešit smírně.

5. V případě, že je Uživatel spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu, do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

6. Odstoupí-li Uživatel od smlouvy, není Poskytovatel povinen vrátit nasbírané body Uživateli dříve, než mu Uživatel vrácené zboží předá, a to kompletní, nepoškozené, ve stavu, v jakém zboží převzal.

7. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než 24 měsíců, Poskytovatel, jako prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady po uplynutí doby 24 měsíců po převzetí zboží ustanovení Občanského zákoníku o záruce za jakost. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

8. Uživatel, je-li spotřebitelem, při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
a) Právo na bezplatnou opravu zboží
b) Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení.
c) Právo na odstoupení od smlouvy – lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.
d) Neodstoupí-li Uživatel, co by kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel coby kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

9. Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny Uživatele, co by kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

7. Závěrečná ustanovení.

1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek.

2. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v pokračování v účasti v Programu ze strany Uživatele a/nebo koupě zboží či služeb i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se účasti v Programu.

3. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace se účastní Programu a/nebo kupuje zboží či služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek.

4. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (email: informace@oc-letnany.czivana.mateju@cbre.com)

6. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušný obecný soud Poskytovatele, pokud ovšem není Uživatel v postavení spotřebitele.

7. Uživatel souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně, ale pouze elektronicky. Uživatel je oprávněn si tyto Podmínky uložit a vytisknout.

8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 01.11.2023.