Pravidla zpracování osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

Dovolujeme si Vám tímto popsat, jakým způsobem dochází ke shromáždění a zpracování Vašich osobních údajů, jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů a jakým způsobem můžete získat další informace o osobních údajích či svých právech.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů se vztahují k osobním údajům, které zpracováváme na základě souhlasu subjektu údajů s jejich zpracováním. Je možné, že Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního základu (například Vám dodáváme objednané zboží). V takovém případě je režim ochrany osobních údajů částečně odlišný. O svých právech v takovém případě budete poučeni zvlášť.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“). Pravidla zpracování osobních údajů jsou též ve svém aktuálním znění zveřejněny na našich internetových stránkách www.oc-letnany.cz a dostupné v Obchodním centru Letňany na informačním stánku.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a kdo je jejich správce?
Shromažďujeme Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Letňany Centre, s.r.o., IČ: 049 19 190, sídlo Antala Staška 2027/79, Praha 4 - Krč, kontaktní email: info@ocletnany.cz. 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?
Příjemcem Vašich osobních údajů jsou naši zaměstnanci, společnost CBRE, s.r.o. a naši smluvní dodavatelé, kteří pro nás zajišťují zasílání nabídek zboží a služeb naší společnosti.

Společnost CBRE, s.r.o. je zpracovatelem osobních údajů.

Společnost CBRE, s.r.o. i všichni další příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně Vašich osobních údajů a nesmí je použít k jinému účelu, než je zde uveden, a zároveň je musí chránit před zneužitím.

Jaký je účel zpracování osobních údajů?
Vaše osobní údaje zpracováváme za marketingovými účely – pro zasílání obchodních nabídek a sdělení OC Letňany na Vaši internetovou adresu, vedení marketingových akcí a kampaní.

Jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti, a to emailem a prostřednictvím webových stránek. Jde o zasílání obchodních nabídek OC Letňany – tj. naší společnosti a jednotlivých obchodů umístěných v OC Letňany. Nejde o obchodní nabídky jiných osob, či osob, které nám se zpracováním Vašich osobních údajů pomáhají.

Souhlas se zpracováním
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Požadavek na poskytnutí osobních údajů je ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR je dán smlouvou.

Své osobní údaje nám nejste povinni poskytnout a jejich neposkytnutí pro Vás nemá žádné negativní důsledky. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud nám osobní údaje neposkytnete, nebudeme Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám nebudeme schopni zaslat informace o slevách, akcích a jiných informací týkajících se OC Letňany). Je zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Ano. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jste oprávněni kdykoli odvolat. Pokud si přejete Váš souhlas odvolat, odešlete nám na emailovou adresu informace@oc-letnany.cz  zprávu s tímto zněním: „Nesouhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů“ či jiným obdobným textem, z něhož bude jasně vyplývat Váš nesouhlas. Samozřejmě nás též můžete kontaktovat písemně na adresu OC Letňany, Veselská 663, 199 00 Praha. Na základě Vašeho nesouhlasu nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

Odvolání Vašeho souhlasu nicméně nemá vliv na zpracování osobních údajů, které proběhlo před tímto odvoláním.

Jaká je doba zpracování osobních údajů?
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly uděleny, údaje zlikvidujeme.

Maximální dobou pro naše využití osobních údajů pro marketingové účely je nicméně doba tří let ode dne udělení souhlasu s jejich zpracováním.

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu též třetí osoby – společnost CBRE, s.r.o. a naši smluvní partneři, kteří spolu s námi zajišťují rozesílání marketingových nabídek a sdělení a vyhodnocení marketingových akcí.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů jejich příjemci vždy ním uzavřeme smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje naše společnost.

I bez Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě, pokud tak stanoví právní předpisy.

Mohou být předány osobní údaje mimo EU?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky, případně na území dalších států Evropské unie, kde sídlí subjekty našich dodavatelů, které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. Naše společnost, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů, nepředávají Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.

Jaká jsou Vaše práva?

Můžete nás žádat o informace:

(i) zda jsou Vaše osobní údaje zpracovány či nikoli, a jaké osobní údaje to jsou;
(ii) jaký je účel zpracování a doba zpracování;
(iii) jaké osobní údaje jsou zpracovány;
(iv) jací příjemci měli či budou mít přístup k Vašim osobním údajům.

Můžete nás požádat o odstranění závadného stavu, vysvětlení a o opravu či doplnění osobních údajů, pokud zjistíte, nebo se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů, je :

(i) v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo
(ii) v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné.

Pokud bude Vaše žádost důvodná, bude v případě potřeby provedeno dočasné omezení (blokování) nebo likvidace těchto údajů a závadný stav bude odstraněn.

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud:

(i) již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro výše uvedené účely;
(ii) jste odvolal/a Váš souhlas se zpracováním a není dán jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů (například plnění smlouvy);
(iii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
(iv) došlo ke vznesení námitek proti zpracování a není dán žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování; nebo
(v) osobní údaje musí být vymazány dle právních předpisů.

Máte právo žádat omezení zpracování (blokaci) osobních údajů, pokud:

(i) namítáte, že nejsou osobní údaje přesné;
(ii) zpracování je nezákonné, ale údaje nechcete vymazat, jen omezit jejich použití;
(iii) je potřeba ověřit, zda je důvodná Vaše námitka proti zpracování osobních údajů, které je prováděno za účelem ochrany oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany nebo je zpracování nezbytné ve veřejném zájmu; zpracování je pak omezeno po dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad zájmy, které máte Vy;
(iv) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je žádáte pro hájení svých práv.

Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto údaje předat jinému správci. Máte též právo, aby tyto údaje byly předány přímo Vámi určenému novému správci.

Můžete žádat, abychom Vás informovali o všech příjemcích Vašich osobních údajů.

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů naší společností. Pokud tuto námitku vznesete ve vztahu k marketingovým účelům, Vaše údaje bez dalšího nadále nebudou pro marketingové účely zpracovávány.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že by došlo z naší strany k porušení právních předpisů, adresa Pplk. Sochora, 727/27, Praha 7 Holešovice.

Vaše právo na informace je bezplatné. V případě však, že by byla Vaše žádost o další kopie zpracovaných osobních údajů bezdůvodná nebo nepřiměřená, budeme Vám účtovat administrativní poplatek za její vyřízení.

Jaké jsou naše povinnosti?

Musíme Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit proti jejich zveřejnění či jinému zneužití. To také znamená, že pokud budete chtít vykonat svá práva k osobním údajům, musíme ověřit Vaši osobní totožnost, aby bylo zajištěno, že osobní údaje nebudou zneužity.

V případě, že by hrozilo porušení zabezpečení osobních údajů a toto riziko by znamenalo vysoké riziko pro Vaše právo a svobody, bezodkladně Vám toto ohrožení oznámíme na email, který od Vás evidujeme. Toto oznámení nejsme povinni učit v případě, že

(i) porušení by neznamenalo vysoké riziko pro Vaše práva a svobody nebo naše následná opatření toto riziko snížila tak, že se pravděpodobně již neprojeví
(ii) zavedli jsme potřebná technická a organizační ochranná opatření ohledně dotčených osobních údajů.

Musíme zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu se všemi Vašimi výše uvedenými právy a dbát o to, aby veškeré opravy a výmazy osobních údajů či omezení jejich zpracování byly oznámeny jejich příjemcům.

Po naplnění výše uvedeného účelu pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo uplynutí doby souhlasu s jejich zpracováním jsme povinni Vaše osobní údaje zlikvidovat.

Informace, o něž nás žádáte Vám musíme předat v přiměřené lhůtě, obecně platí, že přiměřenou lhůtou je 1 měsíc.

Vaše Letňany centre, s.r.o.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnosti Letňany Centre, s.r.o., se sídlem na adrese Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 04919190, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 255708, jako správce údajů na místní úrovni (dále „Místní správce údajů”), a společnost CBRE, s.r.o. se sídlem na adrese Praha 1, Náměstí Republika 1079/1A PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 25759604, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 67713, jako správce údajů na úrovni skupiny (dále „Skupinový správce údajů”) zpracovávali Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Místní a skupinový správce údajů budou Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami místního a skupinového správce údajů, konkrétně s přihlášením odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Místní a skupinový správce údajů budou zpracovávat především jméno, příjmení, věk, e‐mail, telefonní číslo a adresu bydliště.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Místní a skupinový správce údajů budou Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb místního a skupinového správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 5 let od otevření emailového newsletteru zasílaného naší společností, navštívení akce pořádané naší společností, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@ocletnany.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup místní a skupinový správce, jejich zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Místního a skupinového správce údajů můžete kontaktovat na emailu: info@ocletnany.cz či písemně na adrese provozovny správce (Veselská 663, 199 00 Praha). Místní a skupinový správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je místní a skupinový správce zpracovávají pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat místnímu i skupinovému správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, místní a skupinový správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností místního a skupinového správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje místnímu a skupinovému správci neposkytnete, nebudou Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám místní a skupinový správce nebudou schopny zaslat informace o slevách, akcích a jiných informací týkajících se OC Letňany). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací naleznete zde.

Souhlasím