Ochrana osobních údajů

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY A UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK OC LETŇANY

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás tímto informovat, jakým způsobem dochází ke shromažďování, zaznamenávání, ukládání či jinému zpracování Vašich osobních údajů společností Letňany Centre s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 049 19 190, zapsanou Městský soudem v Praze, sp. zn. C 255708 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jakožto správcem Vašich osobních údajů.

Tato Pravidla dále popisují, jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů a jakým způsobem můžete získat další informace o zpracování Vašich osobních údajích či svých právech.

Kontaktní údaje Společnosti, jakožto správce Vašich osobních údajů, jsou: Letňany Centre s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, kontaktní e-mail: informace@oc-letnany.cz

Pravidla zpracování osobních údajů jsou pravidelně aktualizována, jejich aktuální znění naleznete na našich internetových stránkách na adrese www.oc-letnany.cz (dále jen „Stránka“ či „Stránky„) a dostupné jsou také v informačním středisku OC Letňany.

PŮSOBNOST

Tato pravidla zpracování osobních údajů jsou určena pro Vás jakožto zákazníky OC Letňany a/nebo uživatele Stránek. Tato Pravidla se týkají Vašich osobních údajů, které Společnost získává přímo od Vás nebo, které jsou vytvořeny automaticky a které jsou zpracovávány v souvislosti s provozem OC Letňany a svých Stránek.

OSOBNÍ ÚDAJE

Jaké osobní údaje zpracováváme a z jakých zdrojů je získáváme?

Společnost, jakožto správce Vašich osobních údajů, o Vás zpracovává následující osobní údaje:

 1. jméno, příjmení, podpis, email, fotografie a identifikaci Vašeho facebookového a/nebo instagramového účtu poskytnuté pro takové marketingové účely, pro které jste nám dali Váš souhlas;
 2. jméno, příjmení a email zákazníka, zadaných v rámci přihlášení k WiFi síti a, historii vyhledávání a ID připojovaného zařízení v souvislosti s registrací a využíváním WiFi sítě v OC Letňany;
 3. obrazové podoby fyzických osob zaznamenané kamerovým systémem v souvislosti s bezpečností vstupu a pohybu po areálu OC Letňany;
 4. údaje obsažené v souborech cookies, kterými Vás lze (přímo či nepřímo) identifikovat jako je např. IP adresa, informace o Vašich aktivitách na Stránkách či datum a čas návštěv Stránek;
 5. prohlédnuté (pod)stránky na Stránkách a odkazující URL, datum a čas návštěv Stránek, technické informace jako rozlišení obrazovky, operační systém, typ prohlížeče a typ zařízení, geografické lokalizační údaje (země a město), IP adresa, křestní jméno a/nebo příjmení, e-mail, telefonní číslo a případně další osobní údaje, které poskytnete Společnosti prostřednictvím tzv. pre-chatu a offline formuláře nebo během konverzace v rámci chatu, zároveň žádáme, abyste v rámci chatu nesdíleli tzv. zvláštní kategorii osobních údajů definovanou v čl. 9 GDPR jako např. údaje o rase, náboženství, zdravotní nebo platební údaje (bližší informace ohledně ochrany a zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním chatovacího okna naleznete zde: www.smartsupp.com/privacy); a
 6. jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, adresa a email zákazníka, podpis a/nebo platební údaje poskytnuté zákazníkem, který si zakoupí dárkovou kartu na nákupy v OC Letňany.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění (dále jen „GDPR„).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Pokud jste nám dali Váš souhlas s příslušnými marketingovými aktivitami OC Letňany, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem:

 1. zasílání obchodních nabídek a sdělení OC Letňany, Společnosti a jednotlivých obchodů umístěných v OC Letňany na Váš email;
 2. zasílání pozvánek na marketingové akce a kampaně;
 3. šíření informací, nabízení produktů a služeb prostřednictvím webových stránek; a/nebo
 4. analýzy a monitoringu poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků, v rozsahu Vámi uděleného souhlasu a v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pro zpracování osobních údajů za účelem přizpůsobení obsahu Stránek Vašim preferencím používá Společnost při jejich provozu tzv. soubory cookies. Cookies, jejichž účelem je zajištění fungování Stránek, jsou ukládány bez nutnosti Vašeho souhlasu a dochází-li v souvislosti s těmito cookies ke zpracování Vašich osobních údajů, zpracováváme takové osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění funkčnosti Stránek, a to dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vedle těchto nezbytných cookies, je Společnost oprávněna ukládat soubory cookies (tj. statistické, preferenční či marketingové) do Vašeho zařízení jen na základě Vašeho souhlasu a za účelem zjišťování Vašich preferencí, kterým pak Stránky přizpůsobujeme. Dochází-li v souvislosti s ukládáním a používáním Vámi schválených cookies ke zpracování Vašich osobních údajů, zpracováváme takové osobní údaje nejčastěji na základě Vašeho souhlasu, a to dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, popř. na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování a přizpůsobování Stránek jejich uživatelům. Více informací ohledně cookies – viz ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES níže.

Pokud jako zákazníci navštěvujete OC Letňany, Společnost zpracovává Vaše osobní údaje (zejm. obrazový záznam z kamer v OC Letňany) za účelem ochrany majetku a života a zdraví fyzických osob z důvodu oprávněných zájmů Společnosti na zajištění bezpečnost v OC Letňany v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatelem kamerového systému a záznamového zařízení je Společnost, jejich obsluhu zajišťuje společnost Mark2 Corporation Czech a.s. (IČO: 25719751), která zároveň zajišťuje ostrahu objektu OC Letňany, včetně k němu náležejících budov, prostor a pozemků ve vlastnictví Společnosti.

V případě, že jste se rozhodli připojit se k bezplatné WiFi síti v areálu OC Letňany, zpracováváme Vaše osobní údaje získané v souvislosti s registrací k síti a s jejím využíváním, za účelem poskytování služeb WiFi sítě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Využíváte-li chatovacího okna na Stránkách, Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování a zlepšování zákaznické podpory pro návštěvníky Stránek, získání zpětné vazby od návštěvníků o službách OC Letňany či zlepšení uživatelské zkušenosti na Stránkách, a to na základě oprávněného zájmu na zlepšování služeb v OC Letňany v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V případech, kdy uživatel udělí souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) GDPR se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých prostřednictvím chatu za účelem marketingových aktivit Společnosti, je Společnost oprávněna takové osobní údaje za účelem marketingu využívat.

Osobní údaje poskytnuté zákazníky, kteří si pořídí dárkovou kartu na nákupy v OC Letňany, jsou zpracovány za účelem prodeje, vydání a užívání dárkových karet, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Některé údaje zákazníků mohou být využívány pro statistické a analytické účely na základě oprávněného zájmu Společnosti na zlepšování svých služeb v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše osobní údaje poskytnuté Společnosti jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Je poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné?

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů:

Záznam Vaší podoby prostřednictvím kamerového systému je nutný pro ochranu majetku Společnosti i fyzických osob pohybujících se po areálu OC Letňany a jejich života a zdraví. Společnost nemůže provozovat OC Letňany v souladu s právními předpisy, nebudou-li osobní údaje potřebné z důvodu zajištění bezpečnosti poskytnuty.

Mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Ano. Svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů jste oprávněni kdykoli odvolat, a to podobným způsobem jakým jste nám jej poskytli.

Pro odvolání souhlasu poskytnutého v souvislosti se soubory cookies – viz ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES níže.

V ostatních případech, přejete-li si Váš souhlas odvolat, odešlete nám na kontaktní adresu informace@oc-letnany.cz zprávu s tímto zněním: „Nesouhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů“ či jiným obdobným textem, z něhož bude vyplývat Váš nesouhlas. Samozřejmě nás též můžete kontaktovat písemně na adresu Společnosti. Na základě odvolání Vašeho souhlasu nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A UCHOVÁNÍ COOKIES

Osobní údaje, které jste nám poskytli na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, zpracováváme pouze po dobu, dokud Váš souhlas neodvoláte nebo po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování v souladu s interními pravidly o uchování osobních údajů. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje pro účely marketingu. Pokud zjistíme, že osobní údaje již nejsou potřebné pro tento účel, údaje zlikvidujeme.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s připojením k WiFi síti zpracováváme po dobu 1 roku od ukončení okamžiku poskytnutí služeb WiFi sítě.

Osobní údaje obsažené na záznamech z kamerového systému jsou uchovávány po dobu kapacity záznamového zařízení, nejdéle však po dobu 10 dní, což je doba nutná ke zjištění a prošetření případných krádeží a dalších incidentů. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány.

V některých případech je třeba určité části záznamů z kamerového systému (včetně osobních údajů v nich obsažených) uchovávat déle, a to po dobu nezbytnou pro projednání incidentu, z důvodu výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

Bližší informace o době, po kterou jsou jednotlivé kategorie cookies ve Vašem zařízení uchovávány, viz ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES níže. Souhlas s ukládáním cookies těch kategorií, pro které jste jej poskytli (a s tím související souhlas se zpracováním osobních údajů) bude platný po dobu trvání jejich účelu, ne však déle než 12 měsíců. Následně budete požádání o udělení nového souhlasu. Váš jednou udělený souhlas můžete kdykoli odvolat upravením svých preferencí kliknutím na Nastavení cookies.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s používáním chatovacího okna jsou uchovávány v závislosti na primární službě zakoupené Společností a aktuálně se jedná o dobu max. 3 let.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti se zakoupením a užíváním dárkové karty zákazníkem jsou uchovávány nejméně po dobu platnosti příslušné dárkové karty. V určitých případech může být Společnost oprávněna údaje uchovávat i určitou dobu po skončení platnosti dárkové karty, a to z důvodu výkonu nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, a proto je chráníme pomocí vhodných technických a organizačních opatření, abychom zabránili přístupu, pozměnění nebo výmazu Vašich osobních údajů neoprávněnou osobou. Přístup k Vašim osobním údajům mají jen oprávněné osoby, které je zpracovávají a uchovávají v prostorách uzamykatelné kanceláře. Osobní údaje, které Společnost uchovává v elektronické podobě, jsou chráněny přístupovými hesly a dalšími softwarovými bezpečnostními prvky.

Bližší informace ohledně zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s používáním chatu naleznete zde: www.smartsupp.com/privacy

PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje z důvodu plnění účelů pro jejich zpracování následujícím třetím stranám:

CBRE, s.r.o. i všichni další zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně Vašich osobních údajů a nesmí je použít k jinému účelu, než je zde uveden, a zároveň je musí chránit před zneužitím.

Mohou být předány osobní údaje mimo EU?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány primárně na území České republiky, případně na území dalších států Evropské unie.

Bližší informace ohledně příjemců a předávání osobních údajů v souvislosti se soubory cookies viz ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES níže.

PRÁVA, KTERÁ MÁTE V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME

Jakožto subjekt údajů, se na nás můžete kdykoliv obrátit a uplatnit následující práva:

 1. právo na přístup či informace nebo vysvětlení týkající se zpracování Vašich osobních údajů včetně pořízení kopií těchto údajů;
 2. právo na opravu Vašich případně nepřesných osobních údajů;
 3. právo žádat v určitých případech o úplné vymazání Vašich osobních údajů, pokud již jejich zpracování není potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 4. právo v určitých případech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů usoudíte-li, že nebylo ověřeno, zda oprávněné zájmy Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;
 6. právo podat proti Společnosti stížnost u dozorového úřadu; a
 7. právo odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů tam, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

V případě jakýchkoliv námitek z Vaší strany prosíme o jejich zaslání na informace@oc-letnany.cz. Pokud jde o Vaše právo podat stížnost proti Společnosti, toto právo můžete uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČ 70837627, který je orgánem vykonávajícím dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

VAŠE DALŠÍ PRÁVA

Máte právo kdykoliv od Společnosti získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci osobních údajů (tzv. právo na přenositelnost), v případě, že (i) zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smlouvy (ii) pokud se zpracování provádí automatizovaně.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES NA STRÁNKÁCH OC LETŇANY

Za účelem zlepšení fungování Stránek a jejich přizpůsobení Vašim preferencím, ukládáme malé datové soubory (tzv. cookies) do Vašeho zařízení. Díky nim jsou uloženy Vaše volby na Stránkách, abyste je nemuseli vždy obnovovat (například když mezi Stránkami přecházíte, nebo se na Stránky vracíte). Tyto informace využíváme pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím Stránek, včetně podstránek a odkazů.

Cookies je možné vymazat ve Vašem prohlížeči, obvykle se tato volba nachází v historii navštívených stránek. V nastavení prohlížeče můžete cookies zakázat úplně, nicméně v případě zakázání všech, včetně nezbytných cookies, nemusí Stránky řádně fungovat. Přesné postupy naleznete na webové stránce podpory prohlížeče. V případě nejčastěji používaných prohlížečů jde o následující stránky:

Vaši volbu ohledně ukládání cookies na Stránkách včetně odvolání Vašeho souhlasu můžete kdykoliv upravit v Nastavení cookies.

Kategorie cookies
Cookies se podle doby uložení v zařízení uživatele dělí na dočasné (Session) a trvalé (Persistent). Dočasné cookies jsou po opuštění Stránek smazány a slouží nám k vylepšování obsahu Stránek. Trvalé cookies zůstávají ve Vašem zařízení uloženy i po opuštění Stránek, a to po dobu uvedenou u jednotlivých cookies v Nastavení cookies a slouží k personalizaci obsahu Stránek pro uživatele.

V závislosti na funkci a účel, pro který jsou soubory cookies používány, se cookies obvykle dělí na:
1.) Nutné cookies
Tyto cookies slouží pro správné fungování Stránek, umožňují základní funkce jako navigace Stránek a přístup k zabezpečeným sekcím, správné zobrazení Stránek, uložení obsahu formulářů apod. Pro uložení nutných cookies není třeba Váš souhlas ani jejich uložení nelze jinak odmítnout, jelikož bez nich by Stránky nebylo možné používat.

2.) Preferenční cookies
Preferenční cookies umožňují, aby si Stránky zapamatovaly informace, které ovlivňují, jak se Stránky chovají nebo jak vypadají. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

3.) Statistické cookies
Díky statistickým cookies můžeme zlepšovat fungování Stránek. Umožnují nám určit zejm. počet návštěvníků a jak Stránky návštěvníci používají. Tyto cookies sbírají a sdělují informace, které analyzujeme a vylepšujeme tak Stránky, aby byly pro návštěvníky zajímavé a uživatelsky komfortní.

4.) Marketingové cookies
Díky marketingovým cookies Vám budeme moci zobrazovat obsah reklamy dle Vašich preferencí, která je pro Vás tím pádem relevantní a zajímavá a zároveň hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Pokud souhlas s těmito cookies neudělíte, obsah reklamy zobrazený na Stránkách nezmizí, bude obecný a nebude odrážet Vaše zájmy.

5) Neklasifikované cookies
Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.
Podle zdroje a kontroly nad soubory cookies rozlišujeme:
a) Cookies první strany – jedná se o cookies vytvářené Stránkou OC Letňany, při návštěvě uživatele na Stránce jsou tyto cookies pod kontrolou a správou Společnosti.
b) Cookies třetích stran – jedná se o cookies vytvářené ostatními webovými stránkami. Tyto webové stránky na Stránkách OC Letňany vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky, a tyto cookies nejsou pod kontrolou Společnosti.
Přehled cookies používaných na Stránkách naleznete v Nastavení cookies.

Správa cookies třetích stran
Pro účely marketingových služeb používáme mj. analytické nástroje třetích stran. Díky nim můžeme měřit návštěvnost Stránek, vyhodnocovat údaje o marketingových kampaních a o chování návštěvníků. Bližší informace ke zpracování osobních údajů třetími stranami naleznete na příslušných stránkách níže:

V souvislosti s využíváním služeb našich externích partnerů, zejména služby Google Analytics, může dojít k předání osobních údajů na servery v USA. V takovém případě probíhá přenos údajů na základě standardních smluvních doložek pro přenos osobních údajů, které přijala Evropská komise. Díky těmto doložkám je zajištěna řádná ochrana osobních údajů, která odpovídá standardu ochrany v Evropské unii.

Více informací o zpracování údajů společností Google naleznete na stránce https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

* * *
Pokud máte ohledně zpracování osobních údajů Společností jakékoliv otázky, nebo přejete-li si uplatnit některé z Vašich práv dle tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit na adrese: informace@oc-letnany.cz.
Vaše Letňany Centre s.r.o.